Nguyễn Thanh Dũng
 • Nguyễn Thanh Dũng
 • Thanh tra Sở
 • Trưởng phòng, Phụ trách Thanh tra
 • 0903570189
 • dungnt.sgddt@daknong.gov.vn
 • Thạc sĩ QLGD
Vũ Đức Nghĩa
 • Vũ Đức Nghĩa
 • Thanh tra Sở
 • Phó Chánh Thanh tra
 • 0903563299
 • Thạc sĩ Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quyên
 • Nguyễn Thị Quyên
 • Thanh tra Sở
 • Thanh tra viên
 • 0903558967
 • Cử nhân Đại học
Trần Thị Hiền
 • Trần Thị Hiền
 • Thanh tra Sở
 • Chuyên viên
 • 0948992737
 • Đại học QLGD
Lê Văn Quang
 • Lê Văn Quang
 • Thanh tra Sở
 • Phó Chánh Thanh tra
 • 0983729111
 • Thạc sĩ Sử học