Trần Thị Hiền
 • Trần Thị Hiền
 • Phòng Thanh tra
 • Chuyên viên
 • 0948992737
 • Đại học QLGD
Nguyễn Thị Quyên
 • Nguyễn Thị Quyên
 • Phòng Thanh tra
 • Thanh tra viên
 • 0903558967
 • Cử nhân Đại học
Lê Văn Quang
 • Lê Văn Quang
 • Phòng Thanh tra
 • Phó Chánh Thanh tra
 • 0983729111
 • Thạc sĩ Sử học
Vũ Đức Nghĩa
 • Vũ Đức Nghĩa
 • Phòng Thanh tra
 • Phó Chánh Thanh tra
 • 0903563299
 • Thạc sĩ Tiếng Anh