Vương Thị Thu Trúc
 • Vương Thị Thu Trúc
 • Phòng GDCN - GDTX
 • Trưởng phòng
 • 0946293377
 • Phụ trách GDTX
Nguyễn Đức Chính
 • Nguyễn Đức Chính
 • Phòng GDCN - GDTX
 • Phó Trưởng phòng
 • 0989336912
 • Cử nhân Đại học
Phạm Thị Hải
 • Phạm Thị Hải
 • Phòng GDCN - GDTX
 • Chuyên viên
 • 01674654614
 • Cử nhân Đại học