Hà Văn Đại
 • Hà Văn Đại
 • Phòng Giáo dục Thường xuyên - Chính trị, tư tưởng
 • Trưởng phòng
 • 0935239555, 0913411550
 • daihv.sgddt@daknong.gov.vn
 • Thạc sĩ QLGD
Vương Thị Thu Trúc
 • Vương Thị Thu Trúc
 • Phòng Giáo dục Thường xuyên - Chính trị, tư tưởng
 • Phó Trưởng phòng
 • 0946293377
 • trucvtt.sgddt@daknong.gov.vn
 • Thạc sĩ Quản lý Giáo dục.
Nguyễn Đắc Di
 • Nguyễn Đắc Di
 • Phòng Giáo dục Thường xuyên - Chính trị, tư tưởng
 • Chuyên viên
 • 0914144037
 • dind.sgddt@daknong.gov.vn
 • Phụ trách y tế học đường
Nguyễn Đức Chính
 • Nguyễn Đức Chính
 • Phòng Giáo dục Thường xuyên - Chính trị, tư tưởng
 • Chuyên viên
 • 0989336912
 • chinhnd.sgddt@daknong.gov.vn
 • Cử nhân Đại học
Điểu Hồng Khánh
 • Điểu Hồng Khánh
 • Phòng Giáo dục Thường xuyên - Chính trị, tư tưởng
 • Chuyên viên
 • 0988242051
 • khanhdh.sgddt@daknong.gov.vn
 • Cử nhân Đại học
 • Trần Thị Dương
 • Phòng Giáo dục Thường xuyên - Chính trị, tư tưởng
 • Chuyên viên
 • 0905364884
 • duongtt.sgddt@daknong.gov.vn