Giới thiệu tổng quan về Ban Giám đốc

Nguyễn Văn Toàn
 • Nguyễn Văn Toàn
 • Ban Giám đốc
 • Giám đốc
 • 0501.3546094
 • Thạc sỹ Quản lý Giáo dục, Nhà Giáo Ưu tú.
Đỗ Thị Việt Hà
 • Đỗ Thị Việt Hà
 • Ban Giám đốc
 • Phó giám đốc
 • 0501.3546094
 • Thạc sỹ Quản lý Giáo dục. Phụ trách phòng GDTH, GDMN, Chính trị tư tưởng
Phan Thanh Hải
 • Phan Thanh Hải
 • Ban Giám đốc
 • Phó giám đốc
 • 0501.3546094
 • Thạc sỹ Toán học; Phó giám đốc phụ trách Giáo dục Trung học và Khảo thí KDCLGD
Trần Sĩ Thành
 • Trần Sĩ Thành
 • Ban Giám đốc
 • Phó giám đốc
 • 0501.3546094
 • Thạc sĩ Hóa học, Phó giám đốc phụ trách GDTX, Văn phòng và Thanh tra