Lịch tuần 32

Lượt xem:


 

Thứ 2 Buổi sáng

8h: Lãnh đạo họp tại UBND tỉnh

8h 30′: Họp giao ban tại phòng họp

Buổi chiều

13h30′: Lãnh đạo họp tại UBND tỉnh

15h: Lãnh đạo họp tại UBND tỉnh

Thứ 3 Buổi sáng

Kiểm tra cơ sở vật chất tại huyện Cư Jut, Krong Nô

Buổi chiều

Làm việc bình thường

Thứ 4 Buổi sáng

Kiểm tra cơ sở vật chất tại huyện Đắk Song, thị xã Gia Nghĩa

Buổi chiều

Làm việc bình thường

Thứ 5 Buổi sáng

Kiểm tra công tác văn thư lưu lưu trữ tại phòng họp

Buổi chiều

Làm việc bình thường

Thứ 6 Buổi sáng

8h: Lãnh đạo họp tại TT Hội nghị

Buổi chiều

Làm việc bình thường

Thứ 7 Buổi sáng

Nghỉ cuối tuần

Buổi chiều

Nghỉ cuối tuần

Chủ nhật Buổi sáng

Nghỉ cuối tuần

Buổi chiều

Nghỉ cuối tuần