Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền phòng thực hiện các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ Quyết định số 546/QĐ-UBND, ngày 11/4/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015; Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số như sau:

Chi tiết xem tại đây: