Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường

Lượt xem:

Đọc bài viết

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, năm 2017 tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 7, khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020 mới đây, đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Bên cạnh những kết quả ấn tượng trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội thì công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường và gặt hái được nhiều thành quả đáng ghi nhận. Trong đó, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã có những chuyển biến bước đầu.

a2

Đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo tỉnh, địa phương thăm mô hình trồng cam và lắng nghe tâm tư, tình cảm của nông dân ở xã Đắk Nia (Gia Nghĩa)

Công tác chính trị, tư tưởng đi đầu

Xác định công tác chính trị, tư tưởng đi đầu, ngay từ đầu năm 2017, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền mừng Đảng, mừng xuân, các sự kiện, ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước, tình hình phát triển kinh tế – xã hội, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Các hoạt động trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của đảng bộ, chính quyền, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh được thông tin, phản ánh kịp thời. Công tác giáo dục lý luận chính trị, khoa giáo, công tác lịch sử Đảng và công tác đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa được chỉ đạo thực hiện tốt. Trong quý I, toàn tỉnh tổ chức được 245 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), với 24.428 cán bộ, đảng viên tham gia. Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy mở được 22 lớp giáo dục lý luận chính trị, với 20.180 học viên.

Đặc biệt, tại Hội nghị trực tuyến quán triệt chuyên đề những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Giáo sư – Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp truyền đạt đã có khoảng 20.000 lượt cán bộ, đảng viên, nhân dân dự hội nghị và theo dõi trực tiếp qua phát thanh, truyền hình.

Gắn chặt với công tác tổ chức, kiểm tra

Công tác tổ chức xây dựng Đảng được quan tâm đúng mức, đồng bộ, liên tục, đạt nhiều kết quả tích cực. Cùng với nâng cao chất lượng thẩm định quy hoạch chức danh lãnh đạo, để xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhất là chuẩn bị cho nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh đã sửa đổi, bổ sung Quy định về Phân cấp quản lý cán bộ và Quy chế bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định về quản lý và sử dụng cán bộ nguồn của tỉnh; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn năm 2017.

Công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ, chính sách cán bộ, đào tạo cán bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện tốt. Việc đánh giá sát, đúng mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể cấp tỉnh năm 2016 được quan tâm, chú trọng. Công tác phát triển đảng viên tiếp tục được coi trọng và đi vào nền nếp.

Cùng với tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, tổ chức xây dựng Đảng, việc tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp có nhiều tiến bộ. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã nêu cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 theo đúng kế hoạch. Trong đó, cấp ủy các cấp và chi bộ trong toàn Đảng bộ tỉnh đã tiến hành kiểm tra, giám sát 78 đảng viên (có 7 cấp ủy viên) và 7 tổ chức đảng. Qua kiểm tra, giám sát, đảng viên, tổ chức đảng chấp hành cơ bản tốt nội dung được kiểm tra, giám sát.

Ủy ban kiểm tra các cấp chủ động hơn trong thực hiện nhiệm vụ, có nhiều việc thể hiện nắm sát tình hình các tổ chức đảng, nhất là những nơi có vấn đề phức tạp, bức xúc để giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân từ cơ sở, hoặc tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên. Cụ thể, ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của 17 đảng viên (có 9 cấp ủy viên các cấp). Qua kiểm tra, kết luận có 15 đảng viên vi phạm và đã thi hành kỷ luật 8 đảng viên (có 4 cấp ủy viên). Cấp ủy các cấp và chi bộ, ủy ban kiểm tra các cấp đã xem xét, thi hành kỷ luật 24 đảng viên (có 7 cấp ủy viên các cấp) bằng các hình thức: khiển trách 18 người; cảnh cáo 3 người; khai trừ 3 người.

Có thể xem những kết quả bước đầu đó là điểm nhấn, tiền đề, tạo đà rất quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng Đảng năm 2017 của Đảng bộ tỉnh, nhất là tạo chuyển biến cụ thể, thiết thực, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nguồn: daknongonline