THÔNG TIN - Phòng Chính trị, tư tưởng

Nguyễn Ngọc Tuệ
Nguyễn Ngọc Tuệ Phòng Chính trị, tư tưởng Trưởng phòng 0988905034 Cử nhân Đại học
Nguyễn Đắc Di
Nguyễn Đắc Di Phòng Chính trị, tư tưởng Chuyên viên 0914144037 Phụ trách y tế học đường
Nguyễn Đức Thạch
Nguyễn Đức Thạch Phòng Chính trị, tư tưởng Chuyên viên 0935122447 Cử nhân Đại học
Điểu Hồng Khánh
Điểu Hồng Khánh Phòng Chính trị, tư tưởng Chuyên viên 0988242051 Cử nhân Đại học