THÔNG TIN - Phòng Thanh Tra

Vũ Đức Nghĩa
Vũ Đức Nghĩa Phòng Thanh Tra Phó Chánh Thanh tra 0903563299 Thạc sĩ Tiếng Anh
Lê Văn Quang
Lê Văn Quang Phòng Thanh Tra Phó Chánh Thanh tra 0983729111 Thạc sĩ Sử học
Nguyễn Thị Quyên
Nguyễn Thị Quyên Phòng Thanh Tra Thanh tra viên 0903558967 Cử nhân Đại học
Trần Thị Hiền
Trần Thị Hiền Phòng Thanh Tra Chuyên viên 0948992737 Đại học QLGD