THÔNG TIN - Phòng Kế Hoạch - Tài Chính

Trần Đình Quang
Trần Đình Quang Phòng Kế Hoạch - Tài Chính Trưởng phòng 0944408789 Phụ trách Phòng Kế hoạch - Tài chính
Võ Thị Hồng Hải
Võ Thị Hồng Hải Phòng Kế Hoạch - Tài Chính Phó trưởng phòng 0903589699 Phụ trách chung
Tạ Thị Mạnh
Tạ Thị Mạnh Phòng Kế Hoạch - Tài Chính Kế toán 0905226423 Phụ trách sự nghiệp
Lê Hồng Thanh
Lê Hồng Thanh Phòng Kế Hoạch - Tài Chính Kế toán 0972498989 Phụ trách Văn phòng Sở
Phan Thanh Duyệt
Phan Thanh Duyệt Phòng Kế Hoạch - Tài Chính Kế toán trưởng 0903530085 Phụ trách chương trình mục tiêu quốc gia và thống kê
Phạm Văn Sin
Phạm Văn Sin Phòng Kế Hoạch - Tài Chính Chuyên viên 0914194842 Phụ trách xây dựng
Tạ Phương Huyền
Tạ Phương Huyền Phòng Kế Hoạch - Tài Chính Thủ quỹ 0979181837 Phụ trách đời sống