THÔNG TIN - Phòng Tổ Chức Cán Bộ

Hà Văn Đại
Hà Văn Đại Phòng Tổ Chức Cán Bộ Trưởng phòng 0935239555, 0913411550 Thạc sĩ QLGD
Đinh Ngọc Tú
Đinh Ngọc Tú Phòng Tổ Chức Cán Bộ Chuyên viên 0974269357 Cử nhân đại học
Phan Thị Hằng Nga
Phan Thị Hằng Nga Phòng Tổ Chức Cán Bộ Chuyên viên 0907678909 Thạc sĩ Sinh học