THÔNG TIN - Văn phòng

Nguyễn Thị Thu
Nguyễn Thị Thu Văn phòng Chánh Văn phòng 0915750379 Thạc sĩ Ngữ văn
Nguyễn Hồng Việt
Nguyễn Hồng Việt Văn phòng Phó Chánh Văn phòng 0974269379 Cử nhân Đại học
Quế Thị Thoa
Quế Thị Thoa Văn phòng Phó Chánh Văn phòng 0985274735 Đại học Giáo dục Chính trị
Trương Thị Lan
Trương Thị Lan Văn phòng Chuyên viên 0976944968 Đại học Kinh tế
Trần Bảo Tâm
Trần Bảo Tâm Văn phòng Chuyên viên 0967050687 Cử nhân Đại học
Trinh Tuấn Anh
Trinh Tuấn Anh Văn phòng Chuyên viên 0982457045 Cử nhân Đaị học
Đinh Thu Phương
Đinh Thu Phương Văn phòng Nhân viên văn thư 05013544822 Cao đẳng
Trương Văn Sỹ
Trương Văn Sỹ Văn phòng Nhân viên lái xe 01698329699 Nhân viên lái xe
Nguyễn Văn Hà
Nguyễn Văn Hà Văn phòng Nhân viên lái xe 0983543753 Nhân viên lái xe
Đặng Hữu Giang
Đặng Hữu Giang Văn phòng Nhân viên bảo vệ 0932496801 Nhân viên bảo vệ