Kết quả xử lý đơn thư tháng 02 năm 2019

Kết quả xử lý đơn thư tháng 02 năm 2019

Lượt xem:

[...]
Kết quả tiếp công dân tháng 02 năm 2019

Kết quả tiếp công dân tháng 02 năm 2019

Lượt xem:

[...]
Kết quả tiếp công dân của Lãnh đạo Sở tháng 01 năm 2019

Kết quả tiếp công dân của Lãnh đạo Sở tháng 01 năm 2019

Lượt xem:

[...]
Kết quả xử lý đơn thư tháng 01 năm 2019

Kết quả xử lý đơn thư tháng 01 năm 2019

Lượt xem:

[...]
Kết quả tiếp công dân tháng 01 năm 2019

Kết quả tiếp công dân tháng 01 năm 2019

Lượt xem:

[...]
Kết quả tiếp công dân của Lãnh đạo Sở tháng 12/2018

Kết quả tiếp công dân của Lãnh đạo Sở tháng 12/2018

Lượt xem:

[...]
Kết quả xử lý đơn thư tháng 12/2018

Kết quả xử lý đơn thư tháng 12/2018

Lượt xem:

[...]
Kết quả tiếp công dân tháng 12/2018

Kết quả tiếp công dân tháng 12/2018

Lượt xem:

[...]
Kết quả tiếp công dân của Lãnh đạo Sở tháng 11/2018

Kết quả tiếp công dân của Lãnh đạo Sở tháng 11/2018

Lượt xem:

[...]
Kết quả xử lý đơn thư tháng 11/2018

Kết quả xử lý đơn thư tháng 11/2018

Lượt xem:

[...]
Kết quả tiếp công dân tháng 11/2018

Kết quả tiếp công dân tháng 11/2018

Lượt xem:

[...]
Công tác thanh tra và những vẫn đề xã hội quan tâm

Công tác thanh tra và những vẫn đề xã hội quan tâm

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 774/TTr-NV2 ngày 27/8/2018 của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo công tác thanh tra dạy thêm học thêm và thu chi đầu năm học; Công văn số 884/TTr-HCTH ngày 27/9/2018 của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát hiện những vấn đề dư luận, cử tri quan tâm. Theo đó, Sở Giáo dục và [...]
Kết quả xử lý đơn thư tháng 10 năm 2018

Kết quả xử lý đơn thư tháng 10 năm 2018

Lượt xem:

[...]
Kết quả TCD tháng 10 năm 2018

Kết quả TCD tháng 10 năm 2018

Lượt xem:

[...]
Kết quả TCD của Lãnh đạo tháng 10 năm 2018

Kết quả TCD của Lãnh đạo tháng 10 năm 2018

Lượt xem:

[...]
Kết quả tiếp công dân của Lãnh đạo tháng 9/2018

Kết quả tiếp công dân của Lãnh đạo tháng 9/2018

Lượt xem:

[...]
Kết quả xử lý đơn thư tháng 9

Kết quả xử lý đơn thư tháng 9

Lượt xem:

[...]
Kết quả tiếp công dân tháng 9

Kết quả tiếp công dân tháng 9

Lượt xem:

[...]
Kết quả tiếp công dân 9 tháng đầu năm 2018

Kết quả tiếp công dân 9 tháng đầu năm 2018

Lượt xem:

[...]
Kết quả xử lý đơn thư 9 tháng đầu năm 2018

Kết quả xử lý đơn thư 9 tháng đầu năm 2018

Lượt xem:

[...]
Kết quả giải quyết khiếu tại, tố cáo tháng 8

Kết quả giải quyết khiếu tại, tố cáo tháng 8

Lượt xem:

[...]
Kết quả tiếp công dân của thủ trưởng đơn vị tháng 8

Kết quả tiếp công dân của thủ trưởng đơn vị tháng 8

Lượt xem:

[...]
Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 7

Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 7

Lượt xem:

[...]
Trang 2 / 4«1234 »