Thi đua – Khen thưởng

Danh sách công nhận SKKN-NCKHSPUD cấp cơ sở đơn vị Sở Giáo dục và Đào tạo

Danh sách công nhận SKKN-NCKHSPUD cấp cơ sở đơn vị Sở Giáo dục và Đào tạo

Quyết định số 819/QĐ-SGDĐT ngày 5/5/2017 của Sở GDĐT về việc công nhận đề tài sáng kiến kinh nghiệm và Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cấp cơ sở đơn vị Sở GDĐT năm học 2017-2017

Nghị quyết 18 của HĐND tỉnh Đăk Nông về khen thưởng đối với học sinh đạt giải cao các kỳ thi quốc gia

Nghị quyết 18 của HĐND tỉnh Đăk Nông về khen thưởng đối với học sinh đạt giải cao các kỳ thi quốc gia

Nghị quyết số 18 -2013- NQ-HĐND Quy định một số chính sách ưu tiên, chế độ ưu đãi đối với cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh Trưởng TTPT chuyên

Trang 1 / 212